II POLONIJNY TURNIEJ GRY IPN

MIŚ WOJTEK

WRZESIEŃ 2021 - KWIECIEŃ 2022

Regulamin

ETAPU I – REGIONALNYCH ROZGRYWEK ONLINE

PAŹDZIERNIK 2021-LUTY 2022

II Ogólnoświatowego Polonijnego Turnieju
edukacyjnej gry planszowej
„Miś Wojtek”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Celem Turnieju jest zapoznanie uczniów z historią deportacji ludności polskiej na Wschodzie oraz polskiego wysiłku wojskowego w II Korpusie Polskim, a także z zasadami rywalizacji w duchu fair play „zwyciężaj bez pychy, przegrywaj bez urazy”.

§ 2.

Podmiotem prowadzącym etap I – Regionalne Rozgrywki Online jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą
w Warszawie ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, zwany dalej „organizatorem”, we współpracy z Fundacją EduSEN z siedzibą w Przylepkach 5b, 63-112 Brodnica, zwanym dalej „podmiotem współpracującym”.

§ 3.

 1. Turniej odbywa się w dwóch etapach:

 1. Etap I – kwalifikacje regionalne w okresie od 7 października 2021 r. (czwartek) do stycznia 2022 r., zwany dalej „Regionalnymi Rozgrywkami Online”;

 2. Etap II – Finał II Ogólnoświatowego Polonijnego Turnieju edukacyjnej gry planszowej „Miś Wojtek” w Warszawie – kwiecień 2022 r.

 1. W związku z zapobieganiem zakażeniom wirusem SARS-CoV-2/Covid-19
  i ograniczeniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, a także w przypadku obostrzeń sanitarnych, zakazów i nakazów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z rozwojem pandemii, etap II, o którym mowa w ust. 3 w pkt. 2 może zostać przeprowadzony
  w wersji online (zdalnej).

 2. W każdym regionie będzie do zdobycia jedno miejsce finałowe w etapie II na każdą grupę, o której mowa w § 6 w ust. 2.

 3. Pozostałe miejsca będą przydzielone przez podmiot współpracujący
  w porozumieniu z organizatorem po analizie zgłoszeń na podstawie największej liczby uzyskanych punktów.

 4. W razie rezygnacji drużyny, która zajęła premiowane awansem miejsce, podmiot współpracujący w porozumieniu z organizatorem zaprasza następną w kolejności drużynę z etapu I.

 5. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia etapu II zostaną uregulowane w odrębnym regulaminie.Rozdział II

Udział w Regionalnych Rozgrywkach Online

§ 4.

 1. W Regionalnych Rozgrywkach Online może wziąć udział do 80 drużyn z całego świata, z wyłączeniem terytorium Rzeczpospolitej Polski.

 2. O zakwalifikowaniu do turnieju decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń.

 3. Zgłoszenia można wysyłać od 1 września 2021 r. od godz. 14.00 czasu polskiego do 20 września 2021 r. do godziny 24.00 czasu polskiego.

 4. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wpisanie odpowiednich danych w linku do zapisów: https://edukacjasen.pl/wojtek2-zapisy/oraz załączenie w linku:

 1. zeskanowanego i poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia drużyny, stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu, oraz

 2. grupowego zdjęcia albo jeżeli nie jest to możliwe, w związku z sytuacją pandemiczną, trzech oddzielnych zdję

 3. z adnotacjami o imionach i nazwiskach pozwalające przyporządkować dane osobowe do zdjęcia (w celach identyfikacyjnych oraz promujących turniej).

 1. Drużyna składa się z 3 osób:

 1. dwóch członków drużyny: kapitana i pomocnika

 2. opiekuna drużyny – osoby pełnoletniej – opiekuna jednej albo dwóch dwuosobowych drużyn z jednej szkoły.

 1. Członkami drużyny, o których mowa w ust. 5 w pkt 1, mogą być uczniowie klas 5-8 (zawodnicy w wieku 10-14 lat). 1. Podmiot współpracujący, zbierający zgłoszenia od uczestników, może wyrazić zgodę na udział maksymalnie 2 lata młodszego zawodnika.

 2. Z jednej szkoły do Regionalnych Rozgrywek Online mogą zgłosić się maksymalnie dwie dwuosobowe drużyny wraz z opiekunem/opiekunami drużyny.

 3. Do 30 września 2021 r. do 24.00 czasu polskiego podmiot współpracujący turnieju ogłosi za pośrednictwem poczty elektronicznej listę uczestników Regionalnych Rozgrywek Online.

 4. Na początku października odbędzie się losowanie grup w turniejach regionalnych. Obecność drużyn w tym opiekunów, sędziów na losowaniu jest mile widziana. E-mail z podaniem dat rozgrywek oraz daty losowania zostanie wysłany do uczestników, ich opiekunów i sędziów do 4 października 2021 r. do 24.00 czasu polskiego.

 5. Szczegółowy podział na grupy, daty i godziny wraz ze strefami czasowymi poszczególnych rozgrywek oraz inne informacje niezbędne do uczestnictwa w Regionalnych Rozgrywkach Online zostaną przesłane według wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do regulaminu „Organizacja Regionalnych Rozgrywek Online”.§ 5.

 1. Rozgrywki w etapie I, Regionalnych Rozgrywkach Online odbywają się za pomocą środków i technik zdalnego porozumiewania.

 2. Drużyny są zobowiązane do zapewnienia właściwego sprzętu komputerowego oraz szybkiego i stabilnego połączenia internetowego, które pozwoli im wziąć udział w zawodach.Rozdział III

Zasady Regionalnych Rozgrywek Online

§ 6.

 1. Drużyny w Regionalnych Rozgrywkach Online zostaną podzielone na grupy zgodnie z „kluczem geograficznym”. W zależności od tego skąd będą pochodzić zgłoszone drużyny planowany jest podział na regiony:

 1. amerykański (drużyny z obu Ameryk);

 2. unijny (drużyny z krajów UE oraz Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwajcarii oraz Islandii);

 3. wschodni (pozostałe kraje europejskie, Turcja, Bliski Wschód, Azja Środkowa);

 4. afrykański;

 5. azjatycki.

 1. Zasadą jest liczebność grup na poziomie od 4 do 5 drużyn. W wyjątkowych przypadkach możliwy jest udział 6 drużyn w jednej grupie.

 2. W przypadku wielu drużyn z jednego regionu mogą zostać utworzone, ze względu na bliskość geograficzną, inne grupy, np.: śródziemnomorska, brytyjska, północna itp.

 3. O ostatecznym przydziale, w związku z nieprzewidywalną ilością zgłoszeń w danym regionie oraz kierowaniem się kwestiami organizacyjnymi, logistycznymi, związanymi ze strefami czasowymi, będzie decydował podmiot współpracujący w porozumieniu z Organizatorem uwzględniając liczebność grup.

 4. Zasady pojedynczych rozgrywek określa załącznik nr 3 do regulaminu „Ogólne zasady rozgrywki”.

§ 7.

 1. Regionalne Rozgrywki Online będą się odbywać w czwartki.

 2. Planowane jest 10 sesji rozgrywek.

 3. W każdym z terminów zostaną rozegrane mecze w 4 grupach, co oznacza po pięciu sesjach rundę rewanżową. Drużyny rozegrają po dwa mecze w swoich grupach. W wyjątkowych przypadkach dla grup z sześcioma drużynami harmonogram rozgrywek zostanie ogłoszony oddzielnie.

 4. Rozgrywki w Regionalnych Rozgrywkach Online zostają zakończone w momencie wyłonienia 20 wygranych drużyn.

 5. Po Regionalnych Rozgrywkach Online Sędziowie sporządzą Protokół Turnieju, stanowiący załącznik nr 4 do regulaminu, zawierający miejsca, które zajęły drużyny, ich dorobek punktowy i kwalifikację do finałów.Rozdział IV

Nagrody

§ 8.

 1. W Regionalnych Rozgrywkach Online Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla uczestników drużyn, którzy awansowali do etapu II, ogólnoświatowego. Wartość nagród nie przekracza 2000 zł na osobę (słownie: dwóch tysięcy złotych), nie powstaje obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1243, z późn. zm.).Rozdział V

Zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku

§ 9.

    1. Uczestnik turnieju może wyrazić zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora i podmiot współpracujący swojego wizerunku zarejestrowanego
     w trakcie turnieju, w celu publikowania relacji z przebiegu turnieju i jego promocji, poprzez wykorzystanie materiałów utrwalonych w czasie jego trwania, przez organizatora i podmiot współpracujący: na stronach internetowych, w mediach
     i oficjalnych profilach społecznościowych, radiu, prasie i telewizji oraz w materiałach naukowych i edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 2.

    2. W przypadku niepełnoletniego uczestnika turnieju, zgodę, o której mowa w ust. 1, wyraża rodzic albo opiekun prawny uczestnika turnieju.

Rozdział VI

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników

Etapu I – Regionalnych Rozgrywek Online II Ogólnoświatowego Polonijnego Turnieju edukacyjnej gry planszowej „Miś Wojtek”

§ 10.

1. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 1. organizacji i udziału w „Etapie I – Regionalnych Rozgrywkach Online II Ogólnoświatowego Polonijnego Turnieju edukacyjnej gry planszowej „Miś Wojtek”, w tym publikacji relacji z przebiegu turnieju na stronach internetowych, w mediach i oficjalnych profilach społecznościowych organizatora i podmiotu współpracującego, radiu, prasie i telewizji,

 2. promocji turnieju, poprzez wykorzystanie materiałów utrwalonych w czasie jego trwania, w mediach i oficjalnych profilach społecznościowych organizatora i podmiotu współpracującego, radiu, prasie i telewizji oraz w materiałach naukowych i edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej organizatora i podmiotu współpracującego (w zakresie: imię i nazwisko, wizerunek) ,

 3. publikacji imienia i nazwiska oraz wizerunku uczestników na stronach internetowych, w mediach i oficjalnych profilach społecznościowych organizatora i podmiotu współpracującego, radiu, prasie i telewizji. 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda, art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy tj. „Etapu I – Regionalnych Rozgrywek Online II Ogólnoświatowego Polonijnego Turnieju edukacyjnej gry planszowej „Miś Wojtek” i lit. e (wykonanie zadania w interesie publicznym – art. 53 pkt. 5 ustawy o IPN-KŚZpNP) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa oraz Fundacja EduSEN z siedzibą w Przylepkach 5b, 63-112 Brodnica. Administrator danych osobowych zapewnia odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP:

inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe osoby pełniącej funkcję inspektora ochrony danych
w Fundacji EduSEN: Marianna Brzozowska, Prezes Zarządu Fundacji EduSEN
z siedzibą w Przylepkach 5b, 63-112 Brodnica,
Marianna.Brzozowska@szkolasen.com

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione przez Administratorów danych oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia turnieju, do momentu zakończenia działań promocyjnych na stronach internetowych, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora i podmiotu współpracującego, radiu prasie i telewizji oraz w materiałach naukowych i edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej organizatora i podmiotu współpracującego bądź wycofania zgody, a następnie w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z terminami określonymi w obowiązującym w IPN-KŚZpNP rzeczowym wykazie akt, określonym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 3. Każdy ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania , iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 4. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie jakim przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.Rozdział VII

Przepisy końcowe

§ 11.

 1. Wątpliwości regulaminowe rozstrzyga Organizator turnieju. Jego decyzja jest ostateczna.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów oraz godzin rozgrywek.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. Wszelkie dokonane przez Organizatora zmiany regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej Organizatora.Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Szczegóły w naszej polityce prywatności